حداقل سفارش برای محصولات گروه صنعتی بیرجند مولدینگ تعداد 2000 عدد می باشد و مبالغ ذکر شده بر این اساس است.
GM1100-1

زیرکشاب باکالتی G2.5 مدل پریما

نام محصول: زیرکشاب باکالتی G2.5 مدل پریما
کد محصول: GM1100
مدل: 
ماده اولیه: مواد باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
1101

کشاب باکالیتیG2.5 مدل پریما

نام محصول: کشاب باکالیتیG2.5 مدل پریما
کد محصول: GM1101
مدل: 
ماده اولیه: مواد باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
GM1102-2

زیرکشاب باکالتی G4 مدل پریما

نام محصول: زیرکشاب باکالتی G4 مدل پریما
کد محصول: GM1102
مدل: 
ماده اولیه: مواد باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
1101

کشاب باکالیتی G4 مدل پریما

نام محصول: کشاب باکالیتی G4 مدل پریما
کد محصول: GM1103
مدل: 
ماده اولیه: مواد باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
1101

زیرکشاب باکالیتی G2.5 الستر(گاز سوزان)

نام محصول: زیرکشاب باکالیتی G2.5 الستر(گاز سوزان)
کد محصول: GM1104
مدل: 
ماده اولیه: مواد باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
1105

کشاب باکالیتی G2.5 الستر(گاز سوزان)

نام محصول:کشاب باکالیتی G2.5 الستر(گاز سوزان)
کد محصول: GM1105
مدل: 
ماده اولیه: مواد باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
1106-2

زیر کشاب باکالیتی G4 الستر(گاز سوزان)

نام محصول:کشاب باکالیتی G4 الستر(گاز سوزان)
کد محصول: GM1106
مدل: 
ماده اولیه: مواد باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
1106-2

کشاب باکالیتی G4 الستر(گاز سوزان)

نام محصول:کشاب باکالیتی G4 الستر(گاز سوزان)
کد محصول: GM1107
مدل: 
ماده اولیه: مواد باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
1108-3

زیر کشاب باکالیتی G4 تتیس

نام محصول:زیر کشاب باکالیتی G4 تتیس
کد محصول: GM1108
مدل: 
ماده اولیه: مواد باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
1109-3

کشاب باکالیتی G4 تتیس

نام محصول:کشاب باکالیتی G4 تتیس
کد محصول: GM1109
مدل: 
ماده اولیه: مواد باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
1110-2

شماره انداز کنتر گاز مدل الستر

نام محصول:شماره انداز کنتر گاز مدل الستر
کد محصول: GM1110
مدل: 
ماده اولیه: مواد باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
1111-6

شماره انداز کنتر گاز مدل پریما

نام محصول:شماره انداز کنتر گاز مدل پریما
کد محصول: GM1111
مدل: 
ماده اولیه: مواد باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
1112-4

صفحه زیر شماره انداز کنتر گاز مدل پریما

نام محصول:صفحه زیر شماره انداز کنتر گاز مدل پریما
کد محصول: GM1112
مدل: 
ماده اولیه: مواد باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
فارسی