قطعات نسوز(باکالیت) لوازم خانگی

حداقل سفارش برای محصولات گروه صنعتی بیرجند مولدینگ تعداد 2000 عدد می باشد.
224

دسته کتری BM224

نام محصول: دسته کتری
کد محصول: BM224
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
320-1

قپه قابلمهBM320

نام محصول: قپه قابلمه
کد محصول: BM320
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
321-2

قپه قابلمه 321

نام محصول:قپه قابلمه
کد محصول: BM321
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
322-2

قپه قابلمه 322

نام محصول: قپه قابلمه
کد محصول: BM322
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
323

قپه کتری 323

نام محصول: قپه کتری
کد محصول: BM323
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
330-2

دکمه کیلویی

نام محصول: دکمه کیلویی
کد محصول: BM330
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
IMG_4845

قپه کتری 331

نام محصول: قپه کتری 331
کد محصول: BM331
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
332

قپه کتری 332 مهره دار

نام محصول: قپه کتری 332 مهره دار
کد محصول: BM332
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
333-2

قپه فندوقی

نام محصول: قپه فندوقی
کد محصول: BM333
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
IMG_5036

قپه قابلمه 335

نام محصول: قپه قابلمه 335
کد محصول: BM335
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
336

قپه کتری 336

نام محصول: قپه کتری 336
کد محصول: BM336
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
337-4

دکمه قابلمه 337

نام محصول: دکمه قابلمه 337
کد محصول: BM337
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
338-2

قپه قابلمه قایقی 338

نام محصول: قپه قپلمه قایقی 338
کد محصول: BM338
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
339-2

قپه قابلمه 339

نام محصول: قپه قپلمه 339
کد محصول: BM339
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
340

قپه قابلمه 340

نام محصول: قپه قپلمه 340
کد محصول: BM340
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
341

قپه سماور نیم تخم مرغی

نام محصول: قپه سماور نیم تخم مرغی
کد محصول: BM341
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
342

قپه سماور 342 پیچ دار

نام محصول: قپه سماور 342 پیچ دار
کد محصول: BM342
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
343

پیچ ضامن

نام محصول: پیچ ضامن
کد محصول: BM343
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
344-2

قپه تخم مرغی الترامید

نام محصول: قپه تخم مرغی الترامید
کد محصول: BM344
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
345

قپه فندوقی

نام محصول: قپه فندوقی
کد محصول: BM345
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
3462

دکمه قابلمه 346

نام محصول: دکمه قابلمه
کد محصول: BM346
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
05

پایه بخاری

نام محصول: پایه بخاری
کد محصول: BM500
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب

چوب شیر ساده

نام محصول: چوب شیر ساده
کد محصول: BM436
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
431

چوب شیر ماری

نام محصول: چوب شیر ماری
کد محصول: BM 431
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
432-2

چوب شیر الترامید

نام محصول: چوب شیر الترامید
کد محصول: BM 432
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
433-2

چوب شیر نگین دار

نام محصول: چوب شیر نگین دار
کد محصول: BM 433
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
611

دسته کتری بکسی 611

نام محصول:دسته کتری بکسی
کد محصول: BM 611
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
612

دسته قابلمه الترامید 612

نام محصول:دسته قابلمه الترامید
کد محصول: BM 612
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
334-2

قپه تخم مرغی 334

نام محصول:قپه تخم مرغی
کد محصول: BM 334
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
434

دسته ماری باکلیت

نام محصول:دسته ماری باکالیت
کد محصول: BM 434
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
435

دسته ماری دوپیچ

نام محصول:دسته ماری دوپیچ
کد محصول: BM 435c
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
438

دسته سماور 438

نام محصول:دسته سماور 438
کد محصول: BM 438
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
03

کفی سماور 6 لیتر

نام محصول:کفی سماور 6 لیتر
کد محصول: BM 442
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
bm_3010_Kafi

کفی سماور 4 لیتر

نام محصول:کفی سماور 4 لیتر
کد محصول: BM 443
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
bm_3010_Kafi

کفی سماور10 لیتر

نام محصول:کفی سماور10 لیتر
کد محصول: BM 441
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
444

ولوم کلاغی

نام محصول:ولوم کلاغی
کد محصول: BM 444
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
606

دسته قابلمه 606

نام محصول:دسته قابلمه 606
کد محصول: BM 606
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
دسته-تابه-و-شیر-جوش-30

دسته تابه رژیمی

نام محصول:دسته تابه رژیمی
کد محصول: BM 666
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
607-608

دسته قابلمه 607

نام محصول:دسته قابلمه
کد محصول: BM 607
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
607-608

دسته قابلمه 608

نام محصول:دسته قابلمه
کد محصول: BM 608
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
609

دسته قابلمه نگین دار

نام محصول:دسته قابلمه نگین دار
کد محصول: BM 609
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
610

دسته قابلمه الترامید

نام محصول:دسته قابلمه الترامید
کد محصول: BM 610
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
440

ولوم سماور 8 پر

نام محصول:دسته سماور 8 پر
کد محصول: BM 440
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
613

دسته قابلمه 613

نام محصول:دسته قابلمه
کد محصول: BM 613
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
614

دسته قابلمه 614

نام محصول:دسته قابلمه
کد محصول: BM 614
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
615

دسته قابلمه 615

نام محصول:دسته قابلمه
کد محصول: BM 615
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
616

دسته قابلمه 616

نام محصول:دسته قابلمه
کد محصول: BM 616
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
617

دسته قابلمه 617

نام محصول:دسته زودپز 617
کد محصول: BM 617
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
618

دسته زودپز قاشقی 618

نام محصول:دسته زودپز قاشقی
کد محصول: BM 618
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
619

دسته قابلمه چرمی کوچک

نام محصول:دسته قابلمه چرمی کوچک
کد محصول: BM 619
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
0

دسته قابلمه 620

نام محصول:دسته قابلمه
کد محصول: BM 620
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
621

والف زودپز

نام محصول:والف زودپز
کد محصول: BM 621
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
630-631

دسته قابلمه 630 کوچک

نام محصول:دسته قابلمه 630 کوچک
کد محصول: BM 630
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
630-631

دسته قابلمه 631 (بزرگ)

نام محصول:دسته قابلمه 631 (بزرگ)
کد محصول: BM 631
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
656

دسته تابه 656(کوچک)

نام محصول:دسته تابه 656 (کوچک)
کد محصول: BM 656
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
656

دسته تابه 657(بزرگ)

نام محصول:دسته تابه 657 (بزرگ)
کد محصول: BM 657
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
06

دسته شیرجوش 660

نام محصول:دسته شیرجوش
کد محصول: BM 660
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
661

دسته شیرجوش 661(کوچک)

نام محصول:دسته شیرجوش
کد محصول: BM 661
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
661

دسته شیرجوش 662 (بزرک)

نام محصول:دسته شیرجوش
کد محصول: BM 662
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
667 (3)

دسته تابه 667 (کوچک)

نام محصول:دسته تابه
کد محصول: BM 667
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
667 (2)

دسته تابه 668 (بزرگ)

نام محصول:دسته تابه
کد محصول: BM 668
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
680 (1)

دسته تابه نگین دار کوچک

نام محصول:دسته تابه نگین دار کوچک
کد محصول: BM 680
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
680 (3)

دسته تابه نگین دار متوسط

نام محصول:دسته تابه نگین دار متوسط
کد محصول: BM 681
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
680 (2)

دسته تابه نگین دار بزرگ

نام محصول:دسته تابه نگین دار بزرگ
کد محصول: BM 682
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
فارسی