بخش ساخت قالب گروه صنعتی بیرجند مولدینگ پس از ماشین کاری قالبها، قالبها را تنش گیری کرده و مونتاژ می نماید. قالب های ساخته شده پس از مونتاژ تست نهایی می شود و نتیجه کار توسط گروه طراحی بررسی می گردد و در صورتی که قطعه دقیقا منطبق با نیاز مشتری باشد قالب آماده شده تحویل مشتری می گردد
فارسی